anbi

ANBI gegevens.

Stichting “JOHANNA JACOBA”

Fiscaal nummer: 8017.97.433

Contact: Boekingskantoor Johanna Jacoba telefoon 06-50540330 Mevrouw M. Popma Schreur

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: J.P. Otte
Secretaris: W.J. Kroon
Penningmeester: E.F. de Jong
Leden: Vacant

Doelstelling:
Het in stand houden, alsmede het verwezenlijken van doelstellingen van cultuur- historische- en toeristische aard met het in negentienhonderd negen gebouwde schip de “JOHANNA JACOBA “.

Beleidsplan:
Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar.
Zij draagt zorg voor:
Het onderhouden van het schip
De bemanning doormiddel van vrijwilligers
De promotie betreffende activiteiten rondom het schip
De verhuur van het schip via het boekingskantoor
De vrijwilligers komen maandelijks bijeen, met een afvaardiging van uit het bestuur, om de verdeling van de vaarten te bespreken.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding anders dan eventuele reiskosten, tegen het fiscaal toegestane tarief.
De vrijwilligers krijgen eveneens de gemaakte reiskosten vergoed. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding van € 15,00 per persoon per dag. ( Zondags € 17,50 ).

Verslag uitgeoefende activiteiten 2021:

Het schip heeft door Corona in het afgelopen jaar maar 30 vaarten gemaakt, waarvan 21 in de verhuur en 9 opstap/beurtvaarten, rondje Sneekermeer en tijdens het skûtsjesilen in juli en augustus.

Financiële verantwoording:

_

Materiele vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

Onderhoudsreserve

Kortlopende schulden

Resultaatrekening

Omzet

Kostprijs omzet

Bedrijfskosten.

Financiële baten

Resultaat positief

2020

38.172

€ 322

€ 57.388

€ 78.036

€ 15.000

€ 2.846

€ 9.845

€ 423

€ 9.660

€ 5

233-

2021

38.172

€ 1.580

€ 55.886

€ 83.505

€ 10.000

€ 2.133

€ 20.308

€ 3.417

€ 11.421

€ 5

5.469